20.10.2020 г.

 

У С Т А В

на

сдружение с нестопанска цел

„ФУТБОЛЕН СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

/ФСГБ/


Глава 1.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1 (1) Футболният съюз на глухите в България (ФСГБ) е обществена неполитическа организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав и спазва общоприетите в България принципи на физическото възпитание и спорта, както и международното спортно сътрудничество.


Глава 2.
НАИМЕНОВАНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.2 (1) Наименованието на Сдружението е: Футболен съюз на глухите в България, или съкратено – (ФСГБ).
        (2) Наименованието на Сдружението може да бъде изписано и на английски език, както следва “Football Union of  the Deaf  in Bulgaria”.
        (3) Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, район Триадица, ул. Денкоглу № 12-14.
Чл.3  (1) Вид на дейност
         Сдружението е самостоятелно юридическо лице  нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ и осъществяване дейността си в обществена полза.
          (2) Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Чл.4  (1) Предмет на дейност
        Дейността на Сдружението е насочена към физическото възпитание на лицата с увреден слух, към тяхната социална интеграция и личностна реализация в обществото; създаване на условия за спортни изяви и любителско упражняване на състезания за лица с увреден слух.
       (2) ФСГБ осъществява дейността си в тясно сътрудничество и взаимодействие с Спортна федерация на глухите в България (СФГБ), Министерство на младежта и спорта (ММС), Българския футболен съюз (БФС), Българска професионална футболна лига (ПФЛ), Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА), Съюз на европейските футболни асоциации (УЕФА), Международен комитет за спорт на глухите (МКСГ), Европейска спортна организация на глухите (ЕСОГ), ФСГБ осъществява дейността си в тясно сътрудничество и взаимодействие с Съюз на глухите в България и неговите районни организации, (СГБ), и българските спортни клубове чрез създаване на отбори по футбол, провеждане на спортни състезания – футболни мачове, семинари, конференции за издигане на равнището на спортното майсторство. ФСГБ пази и разпространява  историята на глухи спорт.  ФСГБ се  явява и като приемник на дейности извършвани от организации на глухи хора в миналото като например спортен клуб „Урбих” -  София 1936 г. и др.
   (3) За постигане на своите цели Сдружението осъществява следните основни дейности:
    Организиране на национални и международни срещи, форуми, симпозиуми, конференции, семинари, образователни и спортни мероприятия, лектории и демонстрационни състезания във връзка с образованието и културата, подпомагане възможностите за обучение и творчество на младежи в България и в чужбина.
    Размяна на посещения с други Спортни организации на глухите.
    Организация на международни лагери и пътувания с цел обмяна на опит, учене чрез преживяване.
    Учредяване на специализирани фондове.

Чл.5  Стопанска дейност на Сдружението:
      (1) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност.
   (2) Стопанската дейност на Сдружението има за предмет извършването на спортна, образователна, туристическа, информационна, рекламна, изложбена дейност, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
    (3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.
  Чл. 6  (1) Цел и средства за постигане
    ФСГБ има за цел да насочва и координира дейността по реализиране съвременни форми за подобряване на физическата дееспособност на лицата с увреден слух, насърчаване на тяхната интеграция в обществото, като:
    Осъществява и обезпечава подготовката и участието на отбори на Съюза в спортни състезания в страната, в първенствата на държавния спортен календар на СФГБ в страната и чужбина;
    Осъществява спазване на слуховия контрол, съгласно изискванията на СФГБ, БФС и ММС;
    Подпомага реализацията на социалната политика на държавата и общините, както и социалната интеграцията и личностна реализация чрез физическото възпитание и спорт.
(2) Средства за постигане на целите:
    Изготвяне и реализиране на вътрешен спортен календар;
    Участие в спортните инициативи и мероприятия на Спортна федерация на глухите в България (СФГБ);
    Изграждане и стопанисване на материалната база и спортни съоръжения;
    Набиране на средства за реализиране на различни инициативи, проекти и кампании.


Глава 3.
ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.7 (1) Член на Сдружението може да бъде всеки дееспособен български гражданин или юридическо лице, приемащи да служат на целите, регламентиране в този Устав.
        (2) Член на ФСГБ може да бъде лице с увреждания на слуха, лице с други увреждания, както и лице без увреждания, подпомагащо Съюза, но без право да участва в състезания на глухи спортисти по линията на спортния календар на СФГБ.
          (3) Членовете на Сдружението имат следните права:
    Да участват в общото събрание (ОС) на Сдружението, за избират и да бъдат избирани в ръководните му органи, да се ползват от имуществото му;
    Да получават пълна информация по различни въпроси от дейността на Сдружението, като излагат свободно възгледи и позиции по дейността му;
    За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
           (4) Членовете на Сдружението имат следните задължения:
    Да спазват Устава.
    Да внасят регламентирания членски внос.
    Да не уронват престижа на Сдружението.
          (5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.
            (6) Членството се прекратява:
    С едностранно волеизявление до УС на Сдружението;
    При смърт или поставяне под запрещение;
    При изключване, което се извършва от ОС, за прояви, противоречащи на целите и задачите на Сдружението, или уронващи името му;
    При невнасяне на регламентирания членски внос;
    С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.


Глава 4.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл.8 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС), а управителен орган е Управителният съвет (УС).
(2) Правата на ОС, свикването му кворумите, гласуване и вземане на решения се извършва съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(3) Управителният съвет (УС) се състои от трима души, членове не Сдружението – председател, зам. председател и секретар и се избира за срок от 5 (пет) години.
(4) УС избира от своя състав за срок от 5 години председателя на Сдружението, който представлява сдружението, както зам. председателя и секретаря.
(5) Правомощията на УС, заседанията и вземане на решения са в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.
Чл.9  Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл.10 Права на Общото събрание
(1) Общото събрание:
     - Изменя и допълва устава;
     - Приема други вътрешни актове;
     - Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
     - Приема и изключва членове;
     - Взема решение за откриване и закриване на клонове;
     - Взема решение за участие в други организации;
     - Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
     - Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
     - Приема бюджета на Сдружението;
     - Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
     - Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
     - Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
     - Взема и други решения, неуказани другаде.
(2) Правата по ал.1, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.11 Свикване на Общото събрание
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл.12 Кворум
Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл.13 Гласуване
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
    него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
    юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.14 Вземане на решения
(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл.10, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл.15  Управителен съвет
Управителният съвет избира от своя състав председател.
Чл.16  Правомощия на Управителния съвет
   - Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
   - Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
    - Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
    - Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
    - Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
   - Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
    Определя адреса на сдружението;
    Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
    Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Чл.17  Заседания на Управителния съвет
(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.16, т.3 и 6 - с мнозинство от всички членове. В устава може да се предвиди решенията, с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.


Глава 5.
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.18 Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа и Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, Протоколна книга за заседанията Управителния съвет и Почетната книга на Сдружението.


Глава 6.
ИМУЩЕСТВО

Чл.19 Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и чужда валута, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост, търговски марки и патенти.
Чл.20  Имуществото на Сдружението се образува от:
(1) Членски внос;
(2) Работа по проекти;
(3) Дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;
(4) Приходи от свързана с целите на Сдружението стопанска дейност;
(5) Приходи от имуществото на Сдружението;
(6) Други приходи, получени в съответствие със законите на Република България.
Чл.21 (1) Сдружението може да приема всякакви дарения и завещания, включително такива направени под условие или тежест;
(2) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, ако са направени под условие или тежест, които противоречат на неговите цели, на разпоредбите на Устава или на законите в страната;
(3) По волята на дарителите Сдружението може да създава обособени вътрешни парични фондове за целево разходване на предоставените средства;
(5) Сдружението изпълнява волята на дарителите и стриктно отчита разходването на дарените средства.
Чл.22 Сдружението поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското и чуждестранното законодателство и изискванията на дарителите.


Глава 7.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23 (1) Преобразуване, прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото след прекратяването на Сдружението се извършва при спазване на разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(2) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от ОС на Сдружението, като първо се удовлетворяват кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно, чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.
(3) Имуществото след ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, определено от Управителния съвет на Сдружението.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.2, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение.


Глава 8.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24  За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
/Йоло Георгиев/

   

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - ФУТБОЛЕН СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ